ANBI informatie Aanloophuis

Algemene gegevens

Naam ANBI: Interkerkelijke stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk het ‘Aanloophuis’

Telefoonnummer: 058-212 7237
RSIN /Fiscaal nummer: 810700086
Website: www.aanloophuisleeuwarden.nl
Email Bestuur: secretaris@aanloophuisleeuwarden.nl
Email Coördinator: coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
Postadres: Bagijnestraat 36
Postcode en plaats: 8911 DR Leeuwarden

Doel

De stichting heeft tot doel: het beschikbaar zijn voor medemensen die aandacht en/of hulp nodig hebben, vanuit de visie van het Evangelie van Jezus Christus.

Grondslag

De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord en zal zich in al haar activiteiten laten leiden door dat Woord, in het bijzonder door de daarin gegeven richtlijnen ten aanzien van naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid.

Concrete werkwijze en uitwerking

Concreet betekent dit: beschikbaar zijn voor de medemens die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden waar warmte en aandacht is voor mensen die op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben.

Er is een grote groep betrokken vrijwilligers en een coördinator actief om deze plek in het weekend aan te kunnen bieden. Het Aanloophuis is iedere zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur open en zondags van 09.30 tot 16.30 uur. In de wintermaanden serveren we iedere woensdag een warme maaltijd, dan is het Aanloophuis open tussen 16.30 en 19.00 uur.

Het Aanloophuis biedt een stabiele plek waar niet hulpverleners maar gewoon mensen de gasten ontvangen en tegemoet treden vanuit het idee dat je er bent om de ander echt te ontmoeten. Zonder oordeel een stukje menselijkheid, warmte en oprechte aandacht bieden.

Samenstelling bestuur

In de stichting kunnen participeren alle kerken en geloofsgemeenschappen, gezamenlijk te noemen: “participerende kerken”, die de doelstelling van de stichting onderschrijven.

Het bestuur van het Aanloophuis Leeuwarden ligt bij de navolgende bestuursorganen:

  1. Algemeen Bestuur: dit bestaat uit vertegenwoordigers van alle participerende kerken, versterkt met aangezochte bestuursleden ter versterking van de bestuurlijke capaciteit;
  2. Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur wordt gekozen door het Algemeen Bestuur. Momenteel bestaat het Dagelijks Bestuur uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuurssamenstelling:
C. den Hollander (voorzitter)
N. Noppe (secretaris)
R. Boelhouwer (penningmeester)
H. Halma (lid)
P. Runia (lid)
W. Wiebenga (lid)
A. Wiersma (lid)

Bestuursvergaderingen

Het Algemeen Bestuur vergadert ten minste vijf maal per jaar. In de praktijk wordt maandelijks vergaderd, m.u.v. de maanden juli en augustus. Minstens twee maal per jaar wordt een algemene vergadering belegd met vertegenwoordigers van de participerende kerken. Op de voorjaarsvergadering wordt verslag gedaan over het afgelopen jaar en worden de jaarstukken besproken. Op de najaarsvergadering wordt in ieder geval de begroting voor het aanstaande jaar besproken.

Beloningsbeleid

De beloning van de Coördinator vindt plaats volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De coördinator is 20 uur in dienst van de stichting Aanloophuis Leeuwarden.

Een beperkt aantal vrijwilligers ontvangt een kleine vergoeding voor hun werkzaamheden. Dit zijn de zogenaamde ‘ondersteuners’ die leiding geven aan het team van gastheren en gastvrouwen, wanneer de coördinator niet aanwezig is.

De overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

Het Aanloophuis is geopend voor gasten op zaterdagmiddag, zondagmorgen en zondagmiddag. Eén keer in de maand wordt op zaterdag een warme maaltijd verzorgd en één keer per maand op zondag een broodmaaltijd. In de maanden oktober tot mei is het Aanloophuis geopend voor een warme maaltijd. De gasten worden ontvangen door vaste teams van gastheren en gastvrouwen o.l.v. de coördinator, dan wel één van de ondersteuners.

Verslag activiteiten

Voor een verslag van de activiteiten wordt verwezen naar de onderstaande bijlagen.

Jaarverslag 2022 ALH.

Exploitatie en balans 2022 ALH.

Publicatieplicht