ANBI informatie Aanloophuis

Algemene gegevens

Naam ANBI: Interkerkelijke stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk het ‘Aanloophuis’

Telefoonnummer: 058-212 7237
RSIN /Fiscaal nummer: 810700086
Website: www.aanloophuisleeuwarden.nl
Email Bestuur: secretaris@aanloophuisleeuwarden.nl
Email Coördinator: coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
Postadres: Bagijnestraat 36
Postcode en plaats: 8911 DR Leeuwarden

Algemene gegevens
Naam ANBI: Interkerkelijke stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk het ‘Aanloophuis’
Telefoonnummer: 058-212 7237
RSIN /Fiscaal nr: 810700086
Website: www.aanloophuisleeuwarden.nl
Email Bestuur: secretaris@aanloophuisleeuwarden.nl
Email Coördinator: coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl
Postadres: Bagijnestraat 36
Postc en plaats: 8911 DR Leeuwarden

Doel
De stichting heeft tot doel: het beschikbaar zijn voor medemensen die aandacht en/of hulp nodig hebben, hetwelk verleend wordt uit de visie van het Evangelie van Jezus Christus.

Grondslag
De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord en zal zich in al haar activiteiten laten leiden door dat Woord, in het bijzonder door de daarin gegeven richtlijnen ten aanzien van naastenliefde, barmhartigheid en gerechtigheid.

Concrete werkwijze en uitwerking
Concreet betekent dit: beschikbaar zijn voor de medemens die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben.
Er is een grote groep betrokken vrijwilligers en een coördinator actief om deze plek in het weekend aan te kunnen bieden. Het Aanloophuis is iedere woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmorgen/-middag open. In de wintermaanden serveren we iedere woensdag een warme maaltijd. Zie voor de actuele openingstijden de vermelding elders op deze website.
Het Aanloophuis biedt een stabiele plek waar niet hulpverleners maar gewoon mensen de gasten ontvangen en tegemoet treden vanuit het idee dat je er bent om de ander echt te ontmoeten. Zonder oordeel een stukje menselijkheid, warmte en oprechte aandacht bieden.

Samenstelling bestuur
In de stichting kunnen participeren alle kerken en geloofsgemeenschappen, gezamenlijk te noemen: “participerende kerken”, die de doelstelling van de stichting onderschrijven.
Het bestuur van het Aanloophuis Leeuwarden ligt bij de navolgende bestuursorganen:
a. Algemeen Bestuur: dit bestaat uit vertegenwoordigers van alle participerende kerken, versterkt met aangezochte bestuursleden ter versterking van de bestuurlijke capaciteit;
b. Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur wordt gekozen door het algemeen bestuur. Momenteel bestaat het dagelijks bestuur uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

Samenstelling bestuur per 1 januari 2024:
S.I. van der Meulen, voorzitter
J.M. Kamsma, penningmeester
C. den Hollander-van der Ent, secretaris
P. Runia
H. Halma
B.A. Wiersma-Zijlstra
E.S. Vijverstra
K. Boersma

Bestuursvergaderingen
Het algemeen bestuur vergadert ten minste vijf maal per jaar. Minstens twee maal per jaar wordt een algemene vergadering belegd met vertegenwoordigers van de participerende kerken. Op de voorjaarsvergadering wordt verslag gedaan over het afgelopen jaar en worden de jaarstukken besproken. Op de najaarsvergadering wordt de begroting voor het aanstaande jaar besproken.

Beloningsbeleid
De beloning van de Coördinator vindt plaats volgens de Arbeidsvoorwaarden­regeling Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De coördinator is 18 uur in dienst.
Een beperkt aantal vrijwilligers ontvangt een kleine vergoeding voor hun werkzaamheden. Dit zijn de zogenaamde ‘ondersteuners’ die leiding geven aan het team van gastheren en gastvrouwen, wanneer de coördinator niet aanwezig is.
De overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
Het Aanloophuis is geopend voor gasten op woensdagmiddag, zaterdagmiddag, zondagmorgen en zondagmiddag. Eén keer in de maand wordt op zaterdag een warme maaltijd verzorgd en één keer per maand op zondag een broodmaaltijd. In de maanden oktober tot mei is het Aanloophuis geopend voor een warme maaltijd. De gasten worden ontvangen door vaste teams van gastheren en gastvrouwen o.l.v. de coördinator, dan wel één van de ondersteuners.

Voor een actueel verslag van de activiteiten wordt verwezen naar de onderstaande bijlagen.

Jaarverslag 2022 ALH.

Exploitatie en balans 2022 ALH.

Publicatieplicht