ANBI informatie Stichting De Bagijn

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting De Bagijn
Telefoonnummer: 058-212 7237
RSIN/Fiscaal nummer: 813825568
Website: www.aanloophuisleeuwarden.nl
Email Bestuur: secretaris@aanloophuisleeuwarden.nl
Postadres: Bagijnestraat 36
Postcode en plaats: 8911 DR Leeuwarden

Doel
De stichting heeft tot doel het verwerven, restaureren en instandhouden van het pand Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, welke hoofdzakelijk monument is in de zin van de Monumentenwet. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het pand Bagijnestraat 36 is in gebruik als het Aanloophuis van de Interkerkelijke Stichting voor Missionair, Diaconaal en Pastoraal werk “Het Aanloophuis”.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat qualitate qua uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur van de stichting: Interkerkelijke Stichting voor Missionair, Diaconaal en Pastoraal werk “Het Aanloophuis”:
S.I. van der Meulen, voorzitter
J.M. Kamsma, penningmeester
C. den Hollander-van der Ent

Bestuursvergaderingen
De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente Leeuwarden. Ieder kwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.

Beloningsbeleid
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
Voor een verslag van de activiteiten wordt verwezen naar de onderstaande bijlagen.

Jaarverslag De Bagijn 2023

Exploitatie en balans De Bagijn 2022

Publicatieplicht